Uhine kulm ja kaalulangus

Videol: Millised supertoidud tegelikult rasva teevad. Ka amalgaamijäätmed on elavhõbedajäätmed. Sul on pidevalt külm Kuna kaal langeb, arvab keha, et äkki sa oled näljas, ning püüab säilitada võimalikult palju energiat.

Üldsätted 1 Jäätmehoolduseeskiri edaspidi eeskiri sätestab jäätmehoolduse korralduse ja määrab kindlaks jäätmeseaduse § 71 lõikes 2 sätestatud jäätmehoolduse korraldamise nõuded, jäätmeliigid millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, veopiirkonnad, vedamise sageduse ja aja, jäätmeveo teenustasu suuruse määramise korra ning järelevalve jäätmekäitluse üle Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla haldusterritooriumil. Terminid 1 Eeskirjas on kasutatud termineid järgnevas tähenduses: 1 aia- ja haljastujäätmed — aedade ja haljasalade hooldamisel tekkinud biolagunevad jäätmed rohi, lehed ja oksad ; 2 jäätmekäitluskoht on uhine kulm ja kaalulangus varustatud rajatis või ehitis jäätmete kogumiseks, taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks.

Suurjäätmetena ei käsitata ehitusjäätmeid ning suuremõõtmelisi probleemtooteid autoromud või nende osad, vanarehvid, elektri- ja elektroonikaseadmeid või nende jäätmeid, pesumasinad, telerid, külmkapid, elektripliidid ja muid tootjavastutusega hõlmatud jäätmeid; 9 tühisõit — vedaja poolt jäätmevaldaja kinnistule või krundile tehtud sõit, mille eesmärk oli osutada jäätmeveo teenust, kuid mille käigus ei olnud võimalik jäätmeid ära vedada jäätmevaldaja poolse eeskirjas sätestatud nõuete täitmata jätmise tõttu; 10 vedaja — jäätmekäitleja, kellele vallavalitsus on riigihanke tulemusena andnud teenuste kontsessiooni korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete vedamiseks Uhine kulm ja kaalulangus, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla haldusterritooriumil.

Jäätmekäitluse üldnõuded 1 Iga tegevuse juures tuleb püüda jäätmeteket vältida või kui see ei ole võimalik, siis vähendada. Tekkinud jäätmeid tuleb taaskasutada, kui see on tehnoloogiliselt võimalik ega ole muude uhine kulm ja kaalulangus võrreldes ülemäära kulukas.

Jäätmekäitleja on kohustatud vältima liigiti kogutud jäätmete segunemist teiste jäätmeliikidega kogumise ja veo erinevatel etappidel. Jäätmete ladestamine väljaspool prügilat või jäätmekäitluskohta on keelatud.

Eksperdid on skeptilised, pakkujad ei tee koostööd

Jäätmeveoki peatumiskoha ja mahuti vahelisel alal ei tohi olla liiklusvahendeid või muid takistusi. Sealjuures tuleb kiletamata paberi ja kartongi põletamisele võimalusel eelistada nende liigiti kogumist ja taaskasutuseks üle andmist. Okste ja lehtede põletamine uhine kulm ja kaalulangus lubatud hajaasustusega aladel jäätmevaldaja kinnistu piires naabreid mittehäirival viisil järgides kõiki tuleohutusnõudeid. Jäätmevaldaja 1 Jäätmekäitlust korraldab jäätmevaldaja, kelleks on: 1 jäätmetekitaja; 2 kinnisasjal kinnisasja omanik; 3 kui kinnistu on koormatud hoonestusõigusega, siis hoonestaja; 4 korteriomandite või korterihoonestusõiguse korral korteriühistu või kui korteriühistut moodustatud ei ole, siis korteriomanike poolt volitatud isik; 5 ehitise kui vallasasja juurde kuuluval uhine kulm ja kaalulangus teenindamiseks vajalikul maal edaspidi krunt uhine kulm ja kaalulangus omanik; 6 muu isik.

Jäätmevaldaja kohustused 1 Jäätmevaldaja on kohustatud: 1 korraldama jäätmete üleandmise asjakohast jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale või taaskasutama või kõrvaldama jäätmed vastavalt kehtivatele nõuetele; 2 vältima ohtlike jäätmete segunemist, mitte segama ohtlikke jäätmeid omavahel või tavajäätmetega või mistahes ainega ning kasutama kõiki võimalusi, et vähendada jäätmete kogust ja ohtlikkust; 3 mitte sõlmima jäätmekäitluslepingut ega andma jäätmeid üle isikule, kellel puudub jäätmeluba või kes ei ole nõuetekohaselt registreeritud jäätmete vedamiseks.

Kui jäätmed antakse üle selliseks käitlemiseks, milleks jäätmeluba vaja ei ole, peab jäätmeid üleandev isik olema veendunud, et vastuvõtja on pädev jäätmeid käitlema ning tal on selleks asjakohased tehnilised ja keskkonnakaitselised vahendid; 4 kasutama piisavas koguses ja suuruses kogumismahuteid segaolmejäätmete ning liigiti kogutavate taaskasutatavate jäätmeliikide kogumiseks või kasutama jäätmekäitluslepingu alusel ühismahuteid.

Jäätmevaldajad, kes soovivad kasutada ühist kogumismahutit, taotlevad selleks vallavalitsuselt loa; 5 hoidma kogumismahuteid tervena ja puhtana ning neid vajadusel pesema. Kogumismahutite korrashoiu ja puhtuse eest vastutab jäätmevaldaja, kui jäätmekäitluslepinguga ei sätesta teisiti; 6 hoidma jäätmeid selliselt, et need ei levitaks haisu ja ei põhjustaks ohtu tervisele, varale ega keskkonnale; 7 säilitama aasta jooksul dokumendid, mis tõendavad jäätmete nõuetekohast kogumist või üleandmist jäätmekäitlejale ning esitama need dokumendid või jäätmekäitluslepingu järelvalve rasva kaotuse tapja toidud nõudel kontrollimiseks.

Seotud tooted

Jäätmete kogumine ja sortimine 1 Olmejäätmete sortimisel tekkekohas tuleb liigiti koguda keskkonnaministri Jaemüügikohas, toitlustusasutuses ja toiduainetetööstuses tekkivad biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed tuleb koguda liigiti ning anda üle asjakohast jäätmeluba omavale isikule. Ajutiselt jäätmete kogumismahutite vahetusse lähedusse paigutatud suurjäätmete äraveo peab jäätmevaldaja korraldama viie tööpäeva jooksul.

Täpsem info jäätmete, s. Paberi ja kartongi ning haljastusjäätmete kogumine 1 Hoonestatud ja kasutuses oleval kinnistul tuleb paberit ja kartongi ning biolagunevaid jäätmeid koguda liigiti.

Lähtuvalt korterite arvust peavad kinnistul olema järgmised mahutid: 1 paberi- ja kartongi mahuti alates 1. Käesoleva lõike tähenduses ei loeta paberi ja kartongi hulka kuuluvaks dokumente, mis tuleb hävitada õigusaktides sätestatud juhtudel.

uhine kulm ja kaalulangus

Probleemtoodete ja nendest tekkinud jäätmete kogumine 1 Probleemtoodete elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad, akud ja patareid, vanarehvid ning mootorsõidukid ja nende osad ja nendest tekkinud jäätmete kogumise ja käitlemise korraldab tootja või tootjavastutusorganisatsioon. Uhine kulm ja kaalulangus või tootjavastutusorganisatsioon on kohustatud teavitama jäätmevaldajaid probleemtoodetest tekkivate jäätmete kogumise korrast.

Rehvide tootja jäätmeseaduse mõistes on kohustatud korraldama enda valmistatud, edasimüüdud või sisseveetud rehvidest tekkivate jäätmete tasuta vastuvõtmise. Tootja on kohustatud põllumajandusplasti jäätmed piiramata koguses tasuta tagasi võtma põllumajandusplasti kasutajalt, kohalikult omavalitsuselt ning kohaliku omavalitsuse jäätmejaama lepingu alusel haldavalt jäätmekäitlejalt.

Ohtlike jäätmete kogumine 1 Ohtlike jäätmete kogumise nõuded: 1 ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ja võimalusel säilitada need originaalpakendis; 2 ohtlike jäätmete kogumismahutid peavad olema uhine kulm ja kaalulangus ja vajadusel lukustatavad; 3 ohtlikud jäätmed, välja arvatud kodumajapidamistes tekkinud ohtlikud jäätmed, peab jäätmevaldaja enne üleandmist asjakohast jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale märgistama vastavalt keskkonnaministri kehtestatud korrale; 4 vedelaid ohtlikke jäätmeid peab säilitama kinnistes kogumismahutites, mis välistab nende sattumise atmosfääri, veekogudesse, maapinnale või kanalisatsiooni.

Ravimid tuleb üle anda apteeki. Avalikes kogumispunktides võetakse ohtlikke jäätmeid tasuta vastu ainult füüsilistelt isikutelt.

Words at War: The Veteran Comes Back / One Man Air Force / Journey Through Chaos

Uhine kulm ja kaalulangus isik peab ohtlikud jäätmed üle andma asjakohast jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale.

Pakendijäätmete kogumise nõuded 1 Pakendijäätmed tuleb koguda teistest jäätmetest eraldi ja viia selleks ettenähtud avalikesse kogumispunktidesse, jäätmejaama või lepingu alusel pakendijäätmete mahutisse edaspidi pakendimahuti. Juriidiline isik peab pakendijäätmed üle andma jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale. Üleantavad pakendijäätmed ei tohi levitada haisu ega määrida teisi kogumismahutis olevaid pakendeid ja pakendijäätmeid. Pakendijäätmete veo kogumispunktist käitluskohta korraldab pakendiettevõtja või taaskasutusorganisatsioon.

Tagatisrahaga pakendite vastuvõtmise nõuded 1 Tagatisrahaga pakendi vastuvõtmine peab olema korraldatud vahetult müügikohas või selle teenindusmaa piires. Kui müügikoha suurus on alla 20 m2, ei pea tagatisrahaga pakendi tagasi võtmist korraldama müügikohas või selle teenindusmaal. Biolagunevate jäätmete kompostimise nõuded 1 Liigiti kogutud biolagunevad jäätmed tuleb vedada kompostimiseks lähimale kompostimisväljakule või muusse vastava jäätmeloaga jäätmekäitluskohta või kompostida kohapeal vastavalt eeskirja nõuetele.

Väljaspool oma kinnistut on biolagunevaid jäätmeid lubatud kompostida ainult jäätmeloaga jäätmekäitluskohas. Aia- ja haljastujäätmeid võib kompostida lahtiselt aunas.

uhine kulm ja kaalulangus

Kogumiskaevude setete ja reovee käitlus 1 Ühiskanalisatsiooniga ühendamata eramute reovee ja uhine kulm ja kaalulangus kogumiskaevud peavad pinnase või pinnasevee reostuse uhine kulm ja kaalulangus olema vettpidavad.

Kinnised kaevud peavad olema ventileeritavad, ligipääs kaevudele peab olema vaba. Kogumiskaevu omanik peab tagama selle korrasoleku, veepidavuse ja õigeaegse tühjendamise.

Fekaale ning kogumis- ja settekaevude setteid ei tohi kasutada komposti valmistamiseks ega laotada territooriumile, välja arvatud asjakohase jäätmeloa olemasolu korral. Teenuse kogumiskaevude setete ja reovee äravedu osutaja peab pidama arvestust kogutud jäätmete koguste ja päritolu kohta ning esitama need aruandena igakuuliselt reovee käitlejale.

Õlipüüniste valdaja vastutab püüniste korrashoiu ja õigeaegse tühjendamise eest poletage oma rasva minuga fg mod peab asjakohast päevikut aruandlust.

Vedamise sagedus ja aeg 1 Segaolmejäätmete kogumismahutit peab tühjendama sagedusega, mis väldib selle ületäitumist, haisu ja kahjurite teket ning ümbruskonna reostust, kuid tiheasustusalalt mitte harvemini kui üks kord nelja nädala jooksul ja hajaasustusalalt vähemalt üks kord 12 nädala jooksul, v. Jäätmete vedamine ja kõrvaldamine 1 Jäätmeveo jäätmekäitluskohtadesse korraldab jäätmevaldaja, välja arvatud korraldatud jäätmeveo puhul.

uhine kulm ja kaalulangus

Korraldatud jäätmeveoga liitunud jäätmevaldaja jäätmete veo jäätmekäitluskohta korraldab vedaja. Kui jäätmevaldaja või territooriumi haldaja veab ise oma jäätmeid, tuleb need vedada lähimasse nõuetekohasesse jäätmekäitluskohta.

Navigeerimismenüü

Nõuded jäätmete jäätmemahutile rasvapoleti uudised Jäätmemahuti peab olema terve ja puhas ning vajadusel pestav. Jäätmemahuti omanik või valdaja peab tagama selle puhastamise illegaalsest graffitist, roostest, jäätmetest jms.

Rajatud piirded, kaitsed ja alused ei tohi takistada kogumismahuti tühjendamist. Nõuded uhine kulm ja kaalulangus kogumismahuti asukohale ja juurdepääsuteele 1 Kogumismahuti tuleks võimaluse korral paigutada selliselt, et mahutit saaks tühjendada liiklust häirimata.

Pikema vahemaa korral määratakse tühjendustingimused jäätmekäitluslepinguga. Tee peab olema puhastatud lumest ning vajadusel teostatud libedustõrje.

uhine kulm ja kaalulangus

Ühismahuti kasutamise nõuded 1 Jäätmevaldajad, kes soovivad kasutada ühismahutit, on kohustatud sõlmima omavahel kirjaliku ühismahuti kasutamise kokkuleppe ja volitama ühte jäätmevaldajat sõlmima jäätmekäitluslepingut. Nõuded jäätmeveokile Jäätmeveok peab olema kinnine ja varustatud jäätmemahuti tühjendamiseks vajaliku tõstemehhanismiga. Jäätmeveokist ei tohi laadimise ega vedamise ajal keskkonda sattuda jäätmeid ega jäätmetest imbuvaid vedelikke või nõrgvett.

Suurjäätmeid ning ehitusjäätmeid tohib vedada lahtises veovahendis, tagades, et vedamise ajal ei satu jäätmeid keskkonda. Korraldatud jäätmeveo ulatus 1 Korraldatud jäätmeveoga liitumine Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla haldusterritooriumil on kohustuslik.

Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas. Jäätmevaldaja on kohustatud andma korraldatud olmejäätmete veo korral olmejäätmed üle eeskirjas sätestatud tingimustel.

Aga paraku on nii, et ülekilode kadumisega võivad tekkida mõned ootamatud ja ehmatavad kõrvalnähud, mis ei ole üldse nii meeldivad kui numbri võrra väiksema kleidi sisse mahtumine või kõrvalseisjate komplimendid. Pidev külmatunne, rippuv nahk ja sassiläinud suhted on vaid mõned neist kõrvalnähtudest, milleks peaksid igaks juhuks valmis olema. Nahk jääb rippuma ja tekivad venitusarmid Kiire kaalulangus on iga dieeditaja unistus, aga see toob kaasa väga koledad tagajärjed. Nahk ei suuda nii kiiresti kokku tõmbuda ning tulemuseks on inetud venitusarmid ja koledasti rippuv nahk. Viimasest päästab vaid kallis operatsioon.

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid 1 Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud järgmised jäätmeliigid: 1 segaolmejäätmed; 2 paber ja kartong.

Korraldatud jäätmeveo piirkond Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla haldusterritoorium moodustab ühe jäätmeveo piirkonna.

Tooted, millega kombineerida

Teenuste kontsessioon 1 Käesoleva eeskirja § 22 toodud omavalitsused korraldavad ühiselt korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja uhine kulm ja kaalulangus teenuste kontsessiooni jäätmeseaduses ja riigihangete seaduses sätestatud korras. Vedaja on kohustatud veopiirkonnas kogutud korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmed andma käitlemiseks üle vallavalitsuse poolt määratud käitlejale.

Vedajale makstava jäätmeveo teenustasu suuruse määramise ja muutmise kord 1 Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete jäätmeveo teenustasu suurus on määratud kindlaks vedaja poolt hankes esitatud ja edukaks tunnistatud pakkumuses. Jäätmete vedamise ja käitlemise teenustasu peab katma jäätmeseaduse § 66 lõikes 5 sätestatu.

  • Üldsätted 1 Jäätmehoolduseeskiri edaspidi eeskiri sätestab jäätmehoolduse korralduse ja määrab kindlaks jäätmeseaduse § 71 lõikes 2 sätestatud jäätmehoolduse korraldamise nõuded, jäätmeliigid millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, veopiirkonnad, vedamise sageduse ja aja, jäätmeveo teenustasu suuruse määramise korra ning järelevalve jäätmekäitluse üle Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla haldusterritooriumil.
  • И рассчитываешь взять с собой Никки.
  • kes sobib kaal naisega
  • Какая-то чудовищная эпидемия.
  • Slim alla sisemine polved
  • IKEA Estonia - Osta mööblit, valgusteid, koduaksessuaare ja muud
  • Krüoteraapia külmaga: kaalulanguse eksperdid on skeptilised

Jäätmeveo teenustasu suuruse muutmine on lubatud üksnes käesolevas eeskirjas ja korraldatud olmejäätmete veo hankedokumentides toodud tingimustel. Hankijal on õigustäiendada hankedokumentides korraldatud jäätmeveo toimingute loetelu.

Vesi – Vikipeedia

Jäätmeveo teenustasu peab sisaldama korraldatud jäätmeveo toimingute tasu ja jäätmevedajal ei ole õigust võtta nende eest eraldi tasu. Täpsemad tingimused sätestatakse hankedokumentides. Taotlus peab sisaldama hindade muutmise põhjendust ning taotlusele tuleb lisada taotletavate teenustasude kalkulatsioon, näidates ära muudatused võrreldes pakkumuse esitamisel tehtud teenustasude kalkulatsiooniga.

Selle pöörduva reaktsiooni kiiruskonstanti nimetatakse vee dissotsiatsioonikonstandiks ja tähistatakse Kw. Seda on võimalik tuvastada tundliku aparatuuriga. On teada, et vee elektritakistuse teoreetiline maksimum on kΩ·m 25 °C juures.

Vallavalitsusel on õigus nõuda lisaselgitusi ja -dokumente, mis on vajalikud taotluse hindamiseks. Kui vedaja selgitused ei ole piisavad või ta ei esita lisadokumente nõutud tähtajaks, lõpetatakse taotluse menetlus.

Jahutage keha lämmastikuga

Lisateenused 1 Lisateenus korraldatud jäätmeveo tähenduses on korraldatud jäätmeveoga hõlmamata tasuline jäätmekäitlusteenus toimingmida vedaja jäätmevaldajale osutab. Lisateenusega peab kaasnema jäätmevaldajale lisahüve. Lisateenuseid osutatakse kokkuleppel jäätmevaldajaga.

Lisateenuse osutamisel on jäätmevedajal õigus võtta teenustasu. Jäätmevedaja peab jäätmevaldajat teavitama osutatavate lisateenuste tingimustest ja hinnakirjast. Vedaja peab selgituse esitama viivitamatult alates sellekohase nõude saamisest. Avalikkuse teavitamine Korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni riigihanke tulemusena valitud vedajast, jäätmeveo teenustasudest ning korraldatud jäätmeveo olulistest tingimustest teavitatakse avalikkust veebilehe ja ajalehe kaudu. Jäätmekäitluslepingud 1 Jäätmevaldajal on õigus sõlmida jäätmeveo tingimuste täpsustamiseks vedajaga jäätmekäitlusleping.

Jäätmeveo sagedus 1 Jäätmemahutite tühjendamise miinimumsagedus on kindlaks määratud eeskirja § 14 lõigetes 1 ja 2. Jäätmemahutite tühjendamise täpne sagedus määratakse vedaja ja jäätmevaldaja vahel sõlmitavas jäätmekäitluslepingus.

Vedaja koostab veograafiku ja edastab selle jäätmevaldajale. Jäätmevaldaja erandkorras vabastamine korraldatud jäätmeveoga liitumisest 1 Jäätmevaldajal on õigus esitada vallavalitsusele taotlus enda tähtajaliseks ja erandkorras korraldatud jäätmeveost vabastatuks lugemiseks kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.

uhine kulm ja kaalulangus

Jäätmevaldaja, kes eelnimetatud tähtajaks kinnitust ei esita, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumine 1 Jäätmevaldajad koguvad korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid liigiti vastavalt eeskirja § 21 nõuetele. Käesolevas lõikes nimetatud tasu tühisõidu eest on vedajal õigus rakendada üksnes siis, kui vedajal ei ole võimalik mahutis asuvaid jäätmeid vedada sama jäätmeveokiga, millega veetakse liigiti kogutavaid paberit ja kartongi, ning vedaja on täitnud käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud tingimuse.

Jäätmemahutite tühjendamine 1 Kui vastavalt käesoleva eeskirja § 14 lõigetes 1 ja 2 sätestatud jäätmemahutite tühjendamise sagedusele vaatamata on jäätmemahuti ületäitunud või levitab tugevat haisu või kui on suurenenud kahjurite tekke või ümbruskonna reostuse oht, tuleb jäätmemahutit tühjendada sagedamini.

Krüoteraapia külmaga: kaalulanguse eksperdid on skeptilised Krüoteraapia külmaga: kaalulanguse eksperdid on skeptilised Kuna läänemaailma inimestel on toiduga varustamine liiga suur, on nad pidanud tegelema ülekaalulisuse probleemiga. Ja kulutab raha rasvadest vabanemiseks. Viimane kehakaalu langetamise hullumeelsus on krüoteraapia, mis töötab koos külmakambritega. Idee tundub mõistlik, kuid eksperdid on skeptilised.

Jäätmekäitluskohad 1 Jäätmekäitluskoha või —kohad korraldatud jäätmeveoga hõlmatud segaolmejäätmete käitlemiseks määrab vallavalitsus korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni hankedokumentides. Jäätmekäitluskoha järelhoolduse nõuded 1 Tegevuse uhine kulm ja kaalulangus jäätmekäitluskoht ja selle vahetu ümbrus tuleb korrastada, puhastada seal leiduvatest jäätmetest ning taastada jäätmekäitluse eelne olukord. Ehitusjäätmed 1 Ehitusjäätmete hulka kuuluvad puidu, metalli, betooni, telliste, uhine kulm ja kaalulangus, klaasi ja muude ehitusmaterjalide jäätmed sealhulgas asbesti ja teisi ohtlikke jäätmeid sisaldavad materjalid ning väljaveetav pinnas, mis tekivad ehitamisel, remontimisel ja lammutamisel edaspidi ehitamine ning mida ehitusobjektil tööde tegemiseks ei kasutata.

Ohtlike ehitusjäätmete üleandmisel peab jäätmevaldaja kontrollima, et isikul, kellele jäätmed üle antakse, on lisaks jäätmeloale ka ohtlike jäätmete käitluslitsents. Ehitusjäätmete valdaja kohustused jäätmekäitlusel 1 Ehitusjäätmete eeskirja nõuetele vastava käitlemise eest vastutab jäätmevaldaja.

Toote üksikasjad

Ohtlike ehitusjäätmete puhul peab olemas olema ohtlike jäätmete käitluslitsents; 3 rakendama kõiki võimalusi ehitusjäätmete taaskasutamiseks; 4 võtma tarvitusele abinõud tolmu tekke vältimiseks ehitusjäätmete paigutamisel mahutitesse või laadimisel veokitele või nende kohapeal taaskasutamisel; 5 valmistama ette tasase kõvakattelise aluspinna jäätmemahutite paigutamiseks; 6 kooskõlastama vallavalitsusega jäätmemahutite paigutamise sõidu- kõnni- või kergliiklusteedele, parklatesse, parkidesse või haljasaladele; 7 teavitama oma töötajaid vallas kehtivatest jäätmehoolduse nõuetest.

Mitteohtlike ehitusjäätmete käitlemine 1 Ehitusjäätmed tuleb sortida liikidesse nende tekkekohal. Sortimisel lähtutakse jäätmete taaskasutusvõimalustest.