Kaalulangus ssri kasutamise ajal. Ravimi omaduste kokkuvõte

Üleannustamine võib põhjustada SS-i koos iivelduse, oksendamise, uimasuse, tahhükardia, erutuse, pearingluse, psühhomotoorse agitatsiooni, kõhulahtisuse, suurenenud higistamise, müokloonuse ja hüperrefleksiaga. Sertraliini ja MAO inhibiitorite sh selektiivselt toimiva - selegiliin ja pöörduva toimega - moklobemiid, samuti linesoliid samaaegsel kasutamisel täheldatakse tõsiseid tüsistusi. Nõuab intensiivset toetavat ravi ja keha elutähtsate funktsioonide pidevat jälgimist. Serotonergilist ülekannet mõjutavad ravimid. Sertraliini ja kesknärvisüsteemi pärssivate ainete kooskasutamine nõuab suurt tähelepanu; samuti on sertraliinravi ajal keelatud kasutada alkohoolseid jooke ja alkoholi sisaldavaid preparaate. Soovitatav annus on 60 mg ööpäevas.

Sama kehtib ka karbamasepiini kohta.

Sama kehtib ka karbamasepiini kohta. Selegiliini ja fluoksetiini samaaegsel kasutamisel on esinenud vererõhu tõusu ja kesknärvisüsteemi ärritusnähte, mistõttu tuleb selegiliini manustamist kuni 5 nädalat pärast fluoksetiinravi lõpetamist ja fluoksetiinravi manustamist kuni 2 nädalat pärast selegiliinravi lõpetamist vältida. Fluoksetiini manustamisel koos varfariiniga on esinenud ebapüsivaid muutusi vere hüübivuse vähenemises.

Selegiliini ja fluoksetiini samaaegsel kasutamisel on esinenud vererõhu tõusu ja kesknärvisüsteemi ärritusnähte, mistõttu tuleb selegiliini manustamist kuni 5 nädalat pärast fluoksetiinravi lõpetamist ja fluoksetiinravi manustamist kuni 2 nädalat pärast selegiliinravi kaalulangus ssri kasutamise ajal vältida. Fluoksetiini manustamisel koos varfariiniga on esinenud ebapüsivaid muutusi vere hüübivuse vähenemises.

Fluoksetiinravi ajal tuleb vältida elekterkrampravi. Eelnevalt fluoksetiiniga ravitud patsiendil on tekkinud kestvaid krambihooge.

Antidepressandid ja aju

Võib esineda farmakodünaamiline koostoime ka fluoksetiini ja naistepuna Hypericum perforatum ürti sisaldavate ravimite vahel, mille tulemusena võivad sageneda kõrvaltoimed. Teiste serotoniini süsteemi mõjutavate ravimite näiteks valuvaigisti tramadol ja triptaanide rühma kuuluvad migreeniravimid samaaegsel kasutamisel võivad tekkida eluohtlikud koostoimed.

Ravi ajal tuleks alkoholi kasutamist vältida, kuigi koostoimeid fluoksetiiniga manustamisel uurimuste käigus ei ilmnenud. Rasedus, imetamine ja viljakus Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

SSRI Dreaming

Rasedus Mõnede andmete alusel võib raseduse esimestel kuudel fluoksetiini kasutanud emade lastel esineda sagedamini kaasasündinud südamerikkeid. Üldises populatsioonis sünnib 1 vastsündinu st südamerikkega.

Fluoksetiini kasutanud emadel on see sagedus umbes 2 vastsündinut st. Te võite koos oma arstiga otsustada fluoksetiini kasutamise järk-järgult lõpetada raseduse ajaks.

  • NYCOFLOX - 20mg 30TK | Ravimid | Üle ravimi tutvustuse - rsagroup.ee
  • TÜHISTA ZOLOFT - Psühhoteraapia

Kuid siiski teie seisundist lähtuvalt võib teie arst pidada paremaks, kui te jätkate fluoksetiini võtmist. Nycoflox-i sarnaste ravimite kasutamine raseduse ajal, eriti raseduse viimase 3 kuu jooksul, võib vastsündinutel tõsta riski kopsuvereringe rõhu ohtliku püsiva tõusu tekkimiseks, mistõttu lapsed hingeldavad ja on sinaka väljanägemisega. Kaalulangus ssri kasutamise ajal sümptomid ilmnevad enamasti esimese 24 tunni jooksul pärast sündi.

Imetamine Fluoksetiin ja selle aktiivsed laguproduktid erituvad rinnapiima ja need võivad tekitada väikelapsele kõrvaltoimed. Ravi vajadusel tuleks rinnaga toitmine lõpetada.

SSRI - kõrvaltoimed, katkestussündroom - Healths -

Kui siiski soovite rinnaga toitmist jätkata, tuleb kasutada madalaimat toimivat annust. Autojuhtimine ja masinatega töötamine Hoiduge masinate või mehhanismide käsitsemisest, kuna fluoksetiin, nagu kõik psühhoaktiivsed ravimid, võib mõjutada autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Nycoflox sisaldab laktoosmonohüdraati Ravim sisaldab abiainena laktoosmonohüdraati. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud Depressioon. Soovitatav algannus on 20 mg ööpäevas.

kaalulangus ssri kasutamise ajal

Vajadusel kaalulangus epsom salt annuse järk-järgult suurendada kuni 60 mg-ni ööpäevas. Ravi kaalulangus ssri kasutamise ajal on vähemalt 6 kuud. Soovitatav annus on 60 mg ööpäevas. Raviefekt pärast 3-kuulist ravi ei ole enam kindel. Obsessiiv-kompulsiivne häire.

kaalulangus ssri kasutamise ajal

Soovitatav annus on Raviefekt pärast nädalast ravi ei ole enam kindel. Kasutamine lastel ja noorukitel Nycoflox-i ei soovitata kasutada lastel ja noorukitel alla 18 aastased ohutuse ja toime ebapiisavate andmete tõttu vt lõik Hoiatused ja ettevaatusabinõud.

Kasutamine eakatel Ööpäevane annus ei tohiks üldjuhul ületada 40 mg. Maksafunktsioonikahjustusega, kaasnevate haigustega või mitmeid ravimeid kasutatavatel patsientidel tuleks kaaluda väiksemate annuse kasutamist või ravimi võtmist pikemate ajavahemike järel.

kaalulangus ssri kasutamise ajal

Raske maksakahjustuse korral 20 mg ülepäeviti. Kapsel neelatakse tervelt, peale juuakse vett.

TÜHISTA ZOLOFT

Kapslit ei tohi enne neelamist närida ega purustada. Kui teil on tunne, et Nycoflox kapslite toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Nycoflox-i rohkem kui ette nähtud Kui te juhuslikult olete võtnud määratust palju rohkem ravimit, siis minge kohe oma arsti juurde või lähimasse haiglasse. Ainult fluoksetiinist põhjustatud üleannustamise juhud on tavaliselt oma kulult kerged. Üleannustamise sümptomid on iiveldus, oksendamine, krambid, südametegevuse häired, hingamishäired, meeleseisundi muutused erutusest kuni koomani.

Üleannustamise ravi on sümptomaatiline. Spetsiifiline vastumürk puudub. Kui te lõpetate Nycoflox-i kasutamise Isegi kui teie enesetunne paraneb, ärge lõpetage Nycoflox-i võtmist enne, kui arst selleks loa annab.

Arsti vastuvõtt Ravi antidepressandiga algab arsti enamasti perearsti või psühhiaatri poole pöördumisega. Arsti poole pöördumine on suur samm — kui vajad selleks lisainfot või julgustust, siis pöördu peaasi. Valmisolek abi vastu võtta ja arsti poole pöörduda on oluline algus ning avab uusi võimalusi. Seisundi uurimine Vastuvõtul arst kõigepealt uurib pöörduja seisundit. Ta küsitleb inimest tema praeguste raskuste ja toimetuleku kohta, aga räägitakse ka lapsepõlvest, arenguloost, kehalisest tervisest ja muust seonduvast.

Oluline on jätkata ravimi võtmist. Veenduge, et teie tabletid otsa ei saa. Enamus inimesi leiab, et Nycoflox-i võtmise lõpetamisel tekkivad mistahes sümptomid on kerged ja kaovad paari nädala jooksul. Kui teil ilmnevad ravi lõpetamisel mingid sümptomid, võtke ühendust oma arstiga.

kaalulangus ssri kasutamise ajal

Kui te lõpetate Nycoflox-i võtmist, aitab arst teil annust aeglaselt, nädala või kahe jooksul, vähendada. See aitab vähendada tõenäosust ärajätunähtude tekkimiseks. Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Võimalikud kõrvaltoimed Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Nycoflox-i annuse suurendamine võib teie enesetunnet halvendada. Kui te midagi sellist tunnete, võtke ühendust oma arstiga. Järgnevas ülevaates on seni täheldatud kõrvaltoimed esitatud nende esinemissageduse alusel. Sage esineb