Components de minu rasva poleti

Aruannete läbivaatamine täitevorgani koosolekutel 1. Protokolli ning I—IV, VI ja VIII lisa muudatuse võtavad täitevorgani koosolekust osavõtvad protokolliosalised vastu konsensuse alusel ning see jõustub muudatuse vastuvõtnud protokolliosaliste suhtes üheksakümnendal päeval pärast seda, kui kaks kolmandikku protokolliosalistest on andnud oma vastuvõtmiskirja hoiule hoidjale. See vest mul seljas on selgest siidist Seljataga nõeltud risti-rästi niidist. V ja VII lisa on oma olemuselt soovituslikud. Artikkel Protokoll jõustub üheksakümnendal päeval pärast kuueteistkümnenda ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemiskirja hoiuleandmist hoidjale.

Artikli 3 lõiget 1 ei kohaldata nendele ainekogustele, mida kasutatakse laboratoorsetes uuringutes või etalonainena. Hiljemalt üheksakümmend päeva pärast lõike 2 kohast artikli 3 kohaldamata jätmist edastab protokolliosaline sekretariaadile vähemalt alljärgneva teabe: a selle aine keemiline nimetus, mille suhtes artiklit ei kohaldata; b artikli kohaldamata jätmise põhjus; c artikli kohaldamata jätmise tingimused; d artikli kohaldamata jätmise tähtaeg; e isikud või organisatsioonid, kelle suhtes artiklit ei kohaldata; f lõigete 2 a ja 2 c kohaldamata jätmise tagajärjel eeldatavalt tekkiva heitkoguse hinnatud suurus ja kui palju see heitkogus suurendab protokolliosaliste selle aine summaarset heitkogust.

Lõike 3 alusel saadud teabe teeb sekretariaat kättesaadavaks kõigile protokolliosalistele.

Kirjutage oma ülevaade

Artikkel 5. Artikkel 6. Avalikkuse teavitamine Protokolliosaline parandab vastavuses oma õigusaktidega ja praktikaga teabe edastamist avalikkusele, sealhulgas ka nende isikute teavitamist, kes on püsivate orgaaniliste saasteainete otsesed kasutajad.

Mul ei ole varra. Palun seda "Postimehes" teadustada või kirjalikult järgmise adressi all: gr. Derpt, pr.

Teavitamine võib muu hulgas hõlmata järgmist: a teavet ainete ohtlikkuse, sealhulgas märgistamise ja ohu hindamise kohta; b teavet ohu vähendamise kohta; c teavet, mis aitab kaasa püsivate orgaaniliste saasteainete kasutusest kõrvaldamisele või nende kasutamise vähendamisele, sealhulgas juhul, kui see on asjakohane, teavet kompleksse kahjuritõrje, põllumajanduskultuuride kompleksse majandamise ja püsivate orgaaniliste saasteainete kasutamisest kõrvaldamise või nende kasutamise vähendamise majanduslike ja sotsiaalsete tagajärgede kohta; d teavet püsivate orgaaniliste saasteainete asemel kasutatavate võimalike alternatiivide kohta ning ohu kohta, mida need alternatiivid võivad põhjustada inimese tervisele ja keskkonnale; samuti teavet nende alternatiivide majandusliku ja sotsiaalse mõju kohta.

Artikkel 7. Poliitika, strateegiad, programmid, meetmed ja teave 1.

Uued laulud

Hiljemalt kuus kuud pärast selle protokolli jõustumist protokolliosalise suhtes töötab protokolliosaline välja protokollist tulenevate kohustuste täitmise strateegia, poliitika ja programmid. Protokolliosaline võib rakendada rangemaid abinõusid, kui on sätestatud selle protokolliga.

kuidas slim alla t sark

Artikkel 8. Esmatähtsaks tuleks pidada nende ainete uurimist, mis tõenäoliselt esitatakse artikli 14 lõikes 6 täpsustatud korra alusel protokolli I, II või III lisa nimekirjadesse kandmiseks.

rasv maksa sumptomid korvetised

Artikkel 9. Aruandlus 1.

Arvestades riigi õigusakte, mis käsitlevad äriteabe konfidentsiaalsust: a esitab protokolliosaline täitevorganis protokolliosaliste sõlmitud kokkuleppe kohaselt regulaarselt komisjoni täitevsekretäri kaudu täitevorganile selle protokolli sätete täitmiseks rakendatud abinõude aruande; b nagu EMEPi juhtivorgan on kindlaks määranud ja protokolliosalised täitevorgani koosolekul heaks kiitnud, esitab EMEPi tegevuspiirkonnas asuv protokolliosaline regulaarselt komisjoni täitevsekretäri kaudu EMEPile püsivate orgaaniliste saasteainete heitkoguste tasemete alast teavet, kasutades vähemalt EMEPi juhtivorgani täpsustatud metoodikaid ning ajalist ja ruumilist jaotust.

Geograafiliselt väljaspool EMEPi tegevuspiirkonda asuv protokolliosaline esitab täitevorganile analoogilist teavet asjakohase nõude saamise korral. Kõik protokolliosalised esitavad ka teavet III lisas loetletud ainete heitkoguste tasemetest III lisa kohaselt määratud baasaastal. Selle artikli lõikes 1 a nõutud teave esitatakse vastavalt aruandluse sisu ja vormi käsitlevale otsusele, mille protokolliosalised võtavad vastu täitevorgani koosolekul. Selle otsuse nõuded vaadatakse vajaduse korral uuesti läbi, et määrata kindlaks aruande sisule ja vormile esitatavad täiendavad nõuded.

Tervishoiu Mini Kaasaskantav Portable Sõrme Suu Massager Finger-Joint Massager Stick Hea Vereringet

EMEP edastab täitevorganile püsivate orgaaniliste saasteainete heitkoguste kauglevi ja sadestumise teabe aegsasti enne täitevorgani iga-aastast koosolekut. Artikkel Aruannete läbivaatamine täitevorgani koosolekutel 1.

25 Peruvian Foods You Must Try!

Protokolliosalised vaatavad konventsiooni artikli 10 lõike 2 a kohaselt täitevorgani koosolekul läbi protokolliosaliste, EMEPi ja teiste allstruktuuride esitatud teabe ning selle protokolli artiklis 11 nimetatud rakenduskomitee aruanded.

Protokolliosalised kontrollivad täitevorgani koosolekutel, milliseid edusamme on tehtud selle protokolliga seatud kohustuste täitmisel.

Saada sõbrale

Protokolliosalised vaatavad täitevorgani koosolekutel uuesti läbi, kas selle protokolliga seatud kohustused on piisavad ja tõhusad. Seejuures võetakse arvesse parimat olemasolevat teadusinformatsiooni püsivate orgaaniliste saasteainete heitmete sadestumise mõju kohta, tehnoloogia arengu hinnanguid, muutuvaid majandustingimusi ning heitkoguste vähendamiseks võetud kohustuste täitmist.

Protokolliosalised täpsustavad materjalide läbivaatamise korra, viisid ja aja täitevorgani koosolekul. Esimene selline ülevaade peab valmis olema hiljemalt kolm aastat pärast selle protokolli jõustumist.

top 20 rasvapoleti

Kohustuste täitmine Protokolliosaliste sellest protokollist tulenevate kohustuste täitmist kontrollitakse regulaarselt. Asjakohased ülevaated koostab täitevorgani Vaidluste lahendamine 1.

Kui kahe või enama protokolliosalise vahel tekib vaidlus selle protokolli tõlgendamise või rakendamise üle, püüavad nad selle lahendada läbirääkimiste teel või muul nende enda valitud rahumeelsel viisil. Vaidluses osalevad protokolliosalised teavitavad vaidlusküsimusest täitevorganit. Hai trulla rulla pomm, hai trulla rulla pomm, pomm, pomm.

kuidas slim fast ja easy

See müts, mis mul peas, on seitse auku sees, Täi vahib välja, hõbeprillid ees. Hai trulla See rätt, mis mul kaelas, on armukese antud, Armukene oli teda saba all kandnud.

More documents for Unknown Electrolux EKK513520X

Siin piip, mis mul on, kinkis mulle mustlase naine, Sest et ma lubasin tema armuke olla. See vest mul seljas on selgest siidist Seljataga nõeltud risti-rästi niidist. See särk, mis mul seljas, on selgest kalevist, Isa oli toonud teda Kelmiküla alevist. Need püksid, mis mul seljas on, tegid mulle hirmu, Neil ei ole tagapoolt põrmu.

Need saapad, mis mul jalas, on sandi käest võetud Sant sai paljajalu tee äärde jäetud.

Rõuge pärimus

Professionaalne toodete käsi-ilu, tee oma sõrmi rohkem sihvakasteeb naha oma käsi sile ja elastne. Vastavalt eri isikliku mugavusesaate kontrollida, massaaž intensiivsus vabalt, selle asemel, et käsitsi massaaž sobiva intensiivsusega, see teeb sõrm mugavamaks. Parem stimuleerides närvilõpmeid, mis aitavad vereringet, soodustavad ainevahetust, külglibisemise-vananemine.